അന്തര്‍ദേശിയം

നിറയെ ‘വ്യാജവാർത്ത’; ട്രംപ് 2 പത്രം നിർത്തി

വാഷിങ്ടൻ ∙ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ്

പുപുത്തൻ പുതുപുത്തത്തൻ പുതുപുത്തൻ പുത്തൻ പുതുപുത്തൻ

 പുപുത്തൻ പുതുപുത്തത്തൻ പുതുപുത്തൻ പുത്തൻ പുതുപുത്തൻ പുപുത്തൻ

പുത്തൻ പുത്തൻ പുപുത്തൻ പുതു പുത്തപുത്തൻ പുതുപുത്തൻ പുത്തൻ പുതുപുത്തൻ

പുത്തൻ പുത്തൻ പുപുത്തൻ പുതുപുത്തപുത്തൻ  പുതുപുത്തൻ പുത്തൻ