കാര്‍ഷികം

തണുപ്പിൽ വിളയുന്നവയുടെ വിത്തുകൾ കിട്ടാൻ

ശീതകാല പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളായ കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ എന്നിവ തവാരണകളിലോ പ്രോട്രേകളിലോ വിത്തുപാകി തൈകളുണ്ടാക്കി പറിച്ചു നടാം. പ്രോട്രേകളിൽ ചകിരിച്ചോർ കംപോസ്റ്റിനൊപ്പം അൽപം ട്രൈക്കോഡെർമ സമ്പുഷ്‌ടീകരിച്ച ജൈവവളവും ചേർത്തു നടീൽ മിശ്രിതം നിറയ്‌ക്കാം. വെർമിക്കുലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർലൈറ്റ് എന്നിവ കൂടി സംയോജിപ്പിച്ചു നടീൽ മിശ്രിതം തയാറാക്കുന്നത് അഭികാമ്യം. പ്രോട്രേകളിൽ വിത്തുകൾ പാകി മുളപ്പിച്ചാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ടു തൈകൾ ഇളക്കി നടാനാകും.

കാബേജ് വർഗ വിളകളിലെ പുതിയ താരമാണ് ശീമമുള്ളങ്കി എന്നറിയപ്പടുന്ന നോൾകോൾ അഥവാ കോൾറാബി. കോൾറാബി വളരും തോറും മണ്ണിനു മുകളിൽ കാണ്‌ഡം വലുതായി വരും. ചെടിയുടെ പ്രധാന തണ്ട് കിഴങ്ങു പോലെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യം. ഇതോടൊപ്പം കോൾറാബിയുടെ തളിരിലകളും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്.

ശീതകാല പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളായ കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ എന്നിവ തവാരണകളിലോ പ്രോട്രേകളിലോ വിത്തുപാകി തൈകളുണ്ടാക്കി പറിച്ചു നടാം. പ്രോട്രേകളിൽ ചകിരിച്ചോർ കംപോസ്റ്റിനൊപ്പം അൽപം ട്രൈക്കോഡെർമ സമ്പുഷ്‌ടീകരിച്ച ജൈവവളവും ചേർത്തു നടീൽ മിശ്രിതം നിറയ്‌ക്കാം. വെർമിക്കുലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർലൈറ്റ് എന്നിവ കൂടി സംയോജിപ്പിച്ചു നടീൽ മിശ്രിതം തയാറാക്കുന്നത് അഭികാമ്യം. പ്രോട്രേകളിൽ വിത്തുകൾ പാകി മുളപ്പിച്ചാൽ ഒരു മാസം കൊണ്ടു തൈകൾ ഇളക്കി നടാനാകും.

കാബേജ് വർഗ വിളകളിലെ പുതിയ താരമാണ് ശീമമുള്ളങ്കി എന്നറിയപ്പടുന്ന നോൾകോൾ അഥവാ കോൾറാബി. കോൾറാബി വളരും തോറും മണ്ണിനു മുകളിൽ കാണ്‌ഡം വലുതായി വരും. ചെടിയുടെ പ്രധാന തണ്ട് കിഴങ്ങു പോലെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യം. ഇതോടൊപ്പം കോൾറാബിയുടെ തളിരിലകളും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്.