ടൂറിസം

കോഴിക്കോടന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ മഞ്ഞു പുതച്ച് മലബാറിന്‍റെ ഊട്ടി

വയറു നിറയെ രുചിയൂറും മലബാര്‍ ബിരിയാണിയും മേമ്പൊടിക്ക് അല്‍പ്പം ആവി പറക്കുന്ന സുലൈമാനിയുമൊക്കെ തട്ടി സൊറ പറഞ്ഞങ്ങനെ ഇരിക്കാമെങ്കിലും കോഴിക്കോട്ടുകാര്‍ക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പോയിരിക്കാന്‍ ബീച്ചും മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറുമല്ലാതെ അധികം സ്ഥലങ്ങളില്ല. അല്‍പ്പം പ്രകൃതിരമണീയത വേണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ടൗണിനടുത്ത് സരോവരം പാര്‍ക്കുമുണ്ട്. അല്‍പ്പം കൂടി പച്ചപ്പ്‌ വേണം എന്നുള്ളവര്‍ക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പോയാല്‍ എത്താവുന്ന ഇടമാണ് കക്കയം ഡാം. നുരയിട്ടൊഴുകി വരുന്ന ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്‍റെ ശബ്ദവും കാടിന്‍റെ തണുത്ത പച്ചപ്പും അനുഭവിച്ച് കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്‌താല്‍ ഉള്ളിലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളെല്ലാം താനേ ഇല്ലാതാകും.

കോഴിക്കോട് നിന്ന് 45 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് കക്കയം. ബാലുശ്ശേരി- എസ്റ്റേറ്റ് മുക്ക്- കൂരാച്ചുണ്ട് വഴി വന്നാല്‍ ഇവിടെയെത്താം. അവിടെ നിന്നും 15 കിലോമീറ്റര്‍ ഡാം മേഖലയാണ്. ഇവിടെ നിന്നും നാലു ചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ മുന്‍പ് മുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ വഴി ടാര്‍ ചെയ്തതിനാല്‍ മറ്റു വാഹനങ്ങള്‍ക്കും സുഗമമായി പോകാം. മുകളിലോട്ടു കയറും തോറും കാടിന് ഘനം വയ്ക്കുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയാം.

 

വയറു നിറയെ രുചിയൂറും മലബാര്‍ ബിരിയാണിയും മേമ്പൊടിക്ക് അല്‍പ്പം ആവി പറക്കുന്ന സുലൈമാനിയുമൊക്കെ തട്ടി സൊറ പറഞ്ഞങ്ങനെ ഇരിക്കാമെങ്കിലും കോഴിക്കോട്ടുകാര്‍ക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പോയിരിക്കാന്‍ ബീച്ചും മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറുമല്ലാതെ അധികം സ്ഥലങ്ങളില്ല. അല്‍പ്പം പ്രകൃതിരമണീയത വേണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ടൗണിനടുത്ത് സരോവരം പാര്‍ക്കുമുണ്ട്. അല്‍പ്പം കൂടി പച്ചപ്പ്‌ വേണം എന്നുള്ളവര്‍ക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പോയാല്‍ എത്താവുന്ന ഇടമാണ് കക്കയം ഡാം. നുരയിട്ടൊഴുകി വരുന്ന ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്‍റെ ശബ്ദവും കാടിന്‍റെ തണുത്ത പച്ചപ്പും അനുഭവിച്ച് കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്‌താല്‍ ഉള്ളിലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളെല്ലാം താനേ ഇല്ലാതാകും.

കോഴിക്കോട് നിന്ന് 45 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് കക്കയം. ബാലുശ്ശേരി- എസ്റ്റേറ്റ് മുക്ക്- കൂരാച്ചുണ്ട് വഴി വന്നാല്‍ ഇവിടെയെത്താം. അവിടെ നിന്നും 15 കിലോമീറ്റര്‍ ഡാം മേഖലയാണ്. ഇവിടെ നിന്നും നാലു ചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ മുന്‍പ് മുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ വഴി ടാര്‍ ചെയ്തതിനാല്‍ മറ്റു വാഹനങ്ങള്‍ക്കും സുഗമമായി പോകാം. മുകളിലോട്ടു കയറും തോറും കാടിന് ഘനം വയ്ക്കുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയാം.

 

വയറു നിറയെ രുചിയൂറും മലബാര്‍ ബിരിയാണിയും മേമ്പൊടിക്ക് അല്‍പ്പം ആവി പറക്കുന്ന സുലൈമാനിയുമൊക്കെ തട്ടി സൊറ പറഞ്ഞങ്ങനെ ഇരിക്കാമെങ്കിലും കോഴിക്കോട്ടുകാര്‍ക്ക് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പോയിരിക്കാന്‍ ബീച്ചും മാനാഞ്ചിറ സ്ക്വയറുമല്ലാതെ അധികം സ്ഥലങ്ങളില്ല. അല്‍പ്പം പ്രകൃതിരമണീയത വേണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ടൗണിനടുത്ത് സരോവരം പാര്‍ക്കുമുണ്ട്. അല്‍പ്പം കൂടി പച്ചപ്പ്‌ വേണം എന്നുള്ളവര്‍ക്ക് കുറച്ചൊന്ന് പോയാല്‍ എത്താവുന്ന ഇടമാണ് കക്കയം ഡാം. നുരയിട്ടൊഴുകി വരുന്ന ഉരക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്‍റെ ശബ്ദവും കാടിന്‍റെ തണുത്ത പച്ചപ്പും അനുഭവിച്ച് കുറച്ചു നേരം അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്‌താല്‍ ഉള്ളിലുള്ള സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളെല്ലാം താനേ ഇല്ലാതാകും.

കോഴിക്കോട് നിന്ന് 45 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് കക്കയം. ബാലുശ്ശേരി- എസ്റ്റേറ്റ് മുക്ക്- കൂരാച്ചുണ്ട് വഴി വന്നാല്‍ ഇവിടെയെത്താം. അവിടെ നിന്നും 15 കിലോമീറ്റര്‍ ഡാം മേഖലയാണ്. ഇവിടെ നിന്നും നാലു ചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമേ മുന്‍പ് മുകളിലേക്ക് പോകാന്‍ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഈ വഴി ടാര്‍ ചെയ്തതിനാല്‍ മറ്റു വാഹനങ്ങള്‍ക്കും സുഗമമായി പോകാം. മുകളിലോട്ടു കയറും തോറും കാടിന് ഘനം വയ്ക്കുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയാം.