പ്രാദേശികം

സംരംഭകർക്കായി വായ്പാമുദ്ര !

കേന്ദ്ര  സർക്കാർ ഈയിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പാ പദ്ധതിയാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് (Micro Units Development and Refinance Agency Ltd). സാമ്പത്തിക വികസനം ലഘു സംരംഭങ്ങളിലൂടെ എന്നതാണു ലക്ഷ്യം. 

രാജ്യത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ/ദേശസാല്‍കൃത ബാങ്കുകൾ വഴിയും റീജനൽ റൂറല്‍ ബാങ്കുകൾ വഴിയും സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴിയും ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും. നിർമാണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സേവന സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു വായ്പ ലഭിക്കും. എന്നാൽ, നേരിട്ടുള്ള കാർഷിക പ്രവൃത്തികൾക്കു വായ്പ ലഭിക്കില്ല.

 

വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ: 

∙2006 ലെ എംഎസ്എംഇഡി ആക്ട് അനുസരിച്ച് യോഗ്യരായ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

∙പുതിയ സംരംഭകർക്കും നിലവിലുള്ളവ വികസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും വായ്പ ലഭിക്കും. 

 

∙വയസ്സ്, വരുമാനം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ ബാധകമല്ല.

 

∙നിലവില്‍ കുടിശിക ഉണ്ടാകരുത്. 

 

 

കേന്ദ്ര  സർക്കാർ ഈയിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്വയം തൊഴിൽ വായ്പാ പദ്ധതിയാണ് മുദ്ര ബാങ്ക് (Micro Units Development and Refinance Agency Ltd). സാമ്പത്തിക വികസനം ലഘു സംരംഭങ്ങളിലൂടെ എന്നതാണു ലക്ഷ്യം. 

രാജ്യത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ/ദേശസാല്‍കൃത ബാങ്കുകൾ വഴിയും റീജനൽ റൂറല്‍ ബാങ്കുകൾ വഴിയും സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴിയും ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും. നിർമാണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സേവന സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു വായ്പ ലഭിക്കും. എന്നാൽ, നേരിട്ടുള്ള കാർഷിക പ്രവൃത്തികൾക്കു വായ്പ ലഭിക്കില്ല.

 

വായ്പ ലഭിക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ: 

∙2006 ലെ എംഎസ്എംഇഡി ആക്ട് അനുസരിച്ച് യോഗ്യരായ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

∙പുതിയ സംരംഭകർക്കും നിലവിലുള്ളവ വികസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്കും വായ്പ ലഭിക്കും. 

 

∙വയസ്സ്, വരുമാനം, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ ബാധകമല്ല.

 

∙നിലവില്‍ കുടിശിക ഉണ്ടാകരുത്.